Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik zal uw privacy waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
    Er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. ( Beroepsgeheim)
  • De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicite toestemming. Voor het gebruik tijdens waarneming, in mijn afwezigheid. Of voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
    Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  • De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandel overeenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorg nota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Datum van behandeling
Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ Homeopathisch consult’.
Kosten van het consult.